เลขดี

เอาจริงแล้ว? “บิ๊กตู่” เซ็นตั้ง “อนุชา” นั่งประธานแก้ไขปัญหาขายหวยเกินราคา

เอาจริงแล้ว? “บิ๊กตู่” เซ็นตั้ง “อนุชา” นั่งประธานแก้ไขปัญหาขายหวยเกินราคา

“บิ๊กตู่” เอาจริง! เซ็นคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา มอบหมาย “อนุชา นาคาศัย” นั่งประธาน “แรมโบ้ เสกสกล” เป็นรองประธาน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เว็บไซต์หวยออนไลน์ที่ดีที่สุด

ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 8/2565 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยระบุว่า

ตามที่มีกลุ่มมวลชนต่างๆ ได้เสนอข้อเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาล นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยมีองค์ประกอบ หน้าที่ และอำนาจ ดังนี้

1. องค์ประกอบ

1.1 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ

1.2 นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการ

1.3 อัยการสูงสุด กรรมการ

1.4 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ

1.5 ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ

1.6 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรรมการ

1.7 ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ

1.8 ปลัดกระทรวงยุติธรรม กรรมการ

1.9 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ

1.10 ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ

1.11 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กรรมการ

1.12 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรรมการ

1.13 เลขาธิการกองอำนวยการความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรรมการ

1.14 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรรมการ

1.15 ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรรมการ

1.16 ผู้อำนายการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย กรรมการ

1.17 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย กรรมการและเลขานุการ

1.18 ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กรรมการและเลขานุการ

1.19 รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

1.20 ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

1.21 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เอาจริงแล้ว? "บิ๊กตู่" เซ็นตั้ง "อนุชา" นั่งประธานแก้ไขปัญหาขายหวยเกินราคา

2. หน้าที่และอำนาจ

2.1 ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล

2.2 เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล

2.3 รายงานผลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี

2.4 เชิญผู้แทนส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐและบุคคล เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อเท็จจริง ให้ข้อมูล รวมทั้งจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหา

2.5 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม

2.6 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรี มอบหมาย

ให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่ได้รับแต่งตั้งขึ้น สำหรับการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการ

คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ที่แต่งตั้งตามคำสั่งนี้ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ พ.ศ. 2549 หรือตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณีโดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขณะที่ นายอนุชา เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดังกล่าวที่มีตนเองเป็นประธาน โดยมอบหมายให้ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง เกี่ยวกับปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา พร้อมเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเชิญผู้แทนส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐและบุคคล เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อเท็จจริง และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ นายอนุชา กล่าวอีกว่า จะยังไม่มีการเรียกประชุมคณะกรรมการชุดดังกล่าวในขณะนี้ เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่จะประสานหารือเป็นการภายในอย่างต่อเนื่องไปก่อน และ จะนัดประชุมให้เร็วที่สุดเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ยอมรับต้องทำการบ้านหนัก ศึกษารายละเอียดรอบด้าน หวังแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน

เอาจริงแล้ว? "บิ๊กตู่" เซ็นตั้ง "อนุชา" นั่งประธานแก้ไขปัญหาขายหวยเกินราคา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *